Build pc giúp mình ạ!

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Build pc giúp mình ạ!

Trần phong
Ai build giúp mình cấu hình tối thiểu để chơi pes 2017 đi ạ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Build pc giúp mình ạ!

Tú Anh
Cpu core i3
Card on hD620
Ram 4G
Và ổ SSD để tăng tốc game là đã mượt lắm rồi bạn