Cách sử dụng tay game Tronsmart 01 de choi Pes 2016

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cách sử dụng tay game Tronsmart 01 de choi Pes 2016

Son Nguyen
Các bạn chỉ cho mình cách cài đặt tay game Tronsmart 01 để chơi PES 2016
Thanks bạn nhiều
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cách sử dụng tay game Tronsmart 01 de choi Pes 2016

Tú Anh
Tay cầm thì bác phải tự tìm hiểu trên mạng rồi setting thôi, tay đos ko phổ thông cho ng dùng lắm