Cài Fl studio thì thiếu mấy cái plugins

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cài Fl studio thì thiếu mấy cái plugins

Hoàng Luân

Cài Fl studio luôn bị vậy ạ
mong mọi người giúp em :(
thanks ạ.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cài Fl studio thì thiếu mấy cái plugins

Tùng Anh
Lên mạng tìm bản full mà cài bạn