Cho em hỏi vs

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cho em hỏi vs

thanh minh
Máy em win 10 DirecX 12 Có chơi đc tokyo ghoul: re call to exis Ko ạ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cho em hỏi vs

Lâm
Có e nhé
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cho em hỏi vs

thanh minh
nó bị như vầy ạScreenshot_(6).png
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cho em hỏi vs

thanh minh
In reply to this post by Lâm
Screenshot_(13).png vs như vầy ạ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cho em hỏi vs

Lâm
Tắt window defender đi rồi giải nén lại game e
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cho em hỏi vs

thanh minh
em đã tắt toàn bộ phần mềm duyệt virus mà nó vẫn hiện lên cái bản mày trắng yêu cầu direct X 11
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cho em hỏi vs

Lâm
Máy e ko chơi đc