GTA4

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

GTA4

tiến dolce
cho em hỏi
em đã cài direct x ở phần instalers với vc++ rồi nhưng vào game thì bị lỗi như thế này