Hướng dẫn khắc phục

 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hướng dẫn khắc phục

HaDoanTV
Administrator
Hiện tại server Fshare đang không ổn định nên các bạn bấm tải các link fshare có thể gặp thông báo như này, đây không phải là do file hỏng mà do mạng lag nên bị báo ảo, các bạn chỉ việc bấm vào đường dẫn link trên thanh địa chỉ rồi bấm enter liên tục là vào được bình thường