Lỗi tải game

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lỗi tải game

Phạm Khang
Em đang tải Forza Horizon 4 bằng IDM. Đang tải giữa chừng thì nó dừng( tốc độ tải còn 0 byte). Em bấm tạm dừng xong bấm tải tiếp thì nó hiện lên bảng này. EM cũng bấm ok và tải đi tải lại nhiều lân nhưng vẫn bị vậy ạ. Mong mọi người giúp đỡ.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lỗi tải game

Lâm
Nên tải tầm đêm cho đỡ lag bạn à