Nên mua cái nào

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nên mua cái nào

Thanh Thuan
Mình đang dùng 1 ổ SSD rồi mà thấy hơi ít dung lượng nên giờ cần mua 1 ổ HDD nữa hỗ trợ, bạn nào giói thiệu giúp mình Hãng và ổ HDD nào ok thế, tầm 500GB-1tB thôi Giá cả Sinh viên tí nha cảm ơn