Tư Vấn Giúp Mình Game Hay Cho Máy Yếu Vs

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tư Vấn Giúp Mình Game Hay Cho Máy Yếu Vs

minhhhao12
Thể loại:FPS, Open World, SandBox,...
Game nhẹ hoi ổ của mình gần đầy r
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tư Vấn Giúp Mình Game Hay Cho Máy Yếu Vs

Tú Anh
Bác cho cái ảnh cấu hình máy đi, ko có ảnh biết game nào phù hợp