gta4

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

gta4

tiến dolce
cho em hỏi em đã cài direct x ở phần instalers với vc++ rồi nhưng vào game thì bị lỗi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: gta4

Tùng Anh
Chắc bạn cài chưa đủ