one piece pirate warriors 4- lỗi cài đặt do thiếu file

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

one piece pirate warriors 4- lỗi cài đặt do thiếu file

Tran Vu Truong
file 1file 2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: one piece pirate warriors 4- lỗi cài đặt do thiếu file

Tran Vu Truong
Tải bản fshare đã làm giống y hướng dẫn và ko biết sai ở đâu
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: one piece pirate warriors 4- lỗi cài đặt do thiếu file

Lâm
In reply to this post by Tran Vu Truong
Ông tải direct x bản chuẩn kèm đủ các phần mềm hỗ trợ chơi game như video này là đc, link dưới mô tả: https://youtu.be/d64B7sYj9UE