thắc mắc về fifa 14 : admin cho e hỏi, khi chơi fifa 14 lúc vào game hiện lên bảng tin như ảnh, và chơi được 1 tiếng thì toàn bị out game hẳn ra ngoài, lại phải vào lại từ đầu.mong admin giải quyết lỗi dùm e với

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

thắc mắc về fifa 14 : admin cho e hỏi, khi chơi fifa 14 lúc vào game hiện lên bảng tin như ảnh, và chơi được 1 tiếng thì toàn bị out game hẳn ra ngoài, lại phải vào lại từ đầu.mong admin giải quyết lỗi dùm e với

tuấn phương
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: thắc mắc về fifa 14 : admin cho e hỏi, khi chơi fifa 14 lúc vào game hiện lên bảng tin như ảnh, và chơi được 1 tiếng thì toàn bị out game hẳn ra ngoài, lại phải vào lại từ đầu.mong admin giải quyết lỗi dùm e với

Tú Anh
Đăng bài ko đúng chuyên mục rồi bạn, bài hỏi đáp lỗi thì phải đăng vào hỏi đáp lỗi chứ đăng ở đây ai thấy đc bạn